top of page

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינה פונה לנשים וגברים כאחד

כללי

נוה דור דיור מוגן בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה (להלן: "האתר") ו/או באפליקציות המנוהלים ו/או מופעלים על ידה (להלן: "האפליקציות").

מטרת מסמך זה, לסקור ולהסביר את נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמש באתר החברה ו/או באפליקציות, ולהבהיר כיצד עושה החברה שימוש במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמש באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר והנשמר במאגר המידע של החברה, המטרות שלשמן נאסף המידע, אופי המידע הנאסף, כיצד מטופל ונשמר המידע הנאסף וכן לשאר המטרות המפורטות במסמך מדיניות פרטיות זה.

מידע שהמשתמש מסר ו/או ימסור לחברה, בעל פה או בכתב, נמסר ויימסר בהסכמתו ועל פי רצונו של המשתמש ואין מסירת המידע כאמור, נובעת מקיומה של חובה חוקית כלשהי, למסירת המידע.

המידע שנמסר ויימסר, ישמר במאגרי המידע של החברה, כאמור במסמך במדיניות פרטיות זה ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א-1971 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

יובהר, כי יתכן שהחברה תעביר מידע שהתקבל אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים וגורמים נוספים, והכל בהתאם לאמור במסמך מדיניות פרטיות זה.

שימוש באתר האינטרנט של החברה, כפוף למדיניות פרטיות זו, ויעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה. ככל והמשתמש אינו מסכים לתנאי מסמך מדיניות פרטיות זה, הינו מתבקש להימנע מלעשות שימוש באתר או למסור לחברה מידע אישי.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, כך שישקפו שינויים עסקיים, משפטיים, רגולטוריים וטכנולוגיים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות, יפורסמו במסמך זה, כפי שנוסחו באתר. לפיכך, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. התנאים המעודכנים, יחולו ביחס לכל מידע אישי שימצא במאגרי המידע של החברה.

החברה עשתה במיטב יכולתה על מנת שמדיניות הפרטיות שלה תהא ברורה ומובנת. ככל שאף על פי כן, נותרה אי בהירות כלשהי, ניתן לפנות אל החברה בבקשת הבהרה באמצעות פניה לדואר אלקטרוני:  info@shustergroup.co.il.

המידע הנאסף והנשמר במאגר המידע של החברה

 1. פרטים אישיים ו/או מידע אישי אחר ו/או פרטי הזיהוי – כגון שם מלא, כתובת מגורים מלאה, מין, תאריך לידה, פרטי התקשרות – כגון דוא"ל, טלפון, טלפון נייד, מספר תעודת זהות, מידע טכני ומזהים דיגיטליים) ראה האמור בפרק המתייחס לשימוש ב – Cookies (להלן לעיל ולהלן: "מידע אישי") אשר החברה תקבל מהמשתמש בעת הכניסה לאתר החברה.

 2. המידע האישי יישמר במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות מסמך מדיניות פרטיות זה ו/או על פי הוראות כל דין.

 3. מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר, הנאסף והמתועד באופן אוטומטי וסטטיסטי וכן מידע אודות המחשב של המשתמש, נתונים מהדפדפן של המשתמש, כולל כתובת ה-IP של המשתמש, מאפייני תוכנה וחומרה, אתרים ותכנים מועדפים על המשתמש וכיוצ"ב.

 4. בנוסף, לאסוף ולהסתייע בשירותם של צדדים שלישיים על מנת לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי בקשר עם השימוש שעשה המשתמש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטים ולפעילות המשתמש באתר.

 5. החברה  אינה מעוניינת לקבל מהמשתמש תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. המשתמש נדרש להימנע מלהעלות לאתר ו/או למסור מידע ו/או לפרסם באתר כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן ו/או מידע שימסור המשתמש לחברה ו/או יפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר, תהיה כאל מידע שאינו סודי ושאינו מוגן קניינית.

 6. מובהר ומודגש כי אין המשתמש מחויב למסור לחברה כל מידע אישי ומסירת הפרטים והמידע האישי, תלויים ברצון המשתמש ובהסכמתו החופשיים. עם זאת, חלק מהמידע האישי הנדרש על ידי החברה, מהווה תנאי לביצוע פעולות שונות באתר ואם לא יימסר לחברה מידע אישי כנדרש, יתכן והחברה לא תוכל לספק למשתמש חלק מהשירותים הניתנים באתר.
   

מטרות ואופן השימוש במידע האישי

 1. המידע האישי הנאסף, מיועד לשם אספקת השירותים על ידי החברה, למטרת שמירתו במאגר המידע של החברה, ולמטרות המנויות במסמך מדיניות פרטיות זה.

 2. המידע אשר יתקבל ישמש, בין היתר, כדי לתפעל לנהל ולספק את המידע באתר החברה ו/או שירותי החברה, התאמת חווית הגלישה באתר, הצעות, עדכונים, שליחת ניוזלטר (בכפוף להסכמת המשתמש). המידע האישי נועד לשפר ולייעל את הקשר של החברה עם המשתמש, תוך יצירת מנגנון התקשרות פשוט, קל ונוח.

 3. המידע האישי ישמש גם למטרות של דיוור ישיר ומשלוח הודעות למשתמש באמצעות דואר, דוא"ל, מסרונים לטלפון הנייד, חיוג אוטומטי ומסירת הודעות מוקלטות ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, לשם מטרות מסחריות וסטטיסטיות, איתור תקלות ופתרונן, ביצוע מחקרים סטטיסטיים וכיוצ"ב.

 4. הודעות כאמור יכול שתכלולנה חומרים פרסומיים מטעם החברה, תכנים שיווקיים, תכנים לקידום מכירות, תכנים הנוגעים לשינויים בשירותים בהם השתמש המשתמש או בשירותים הקשורים אליהם. המשתמש רשאי, בכל עת, לבטל את הסכמתו לקבל חומר פרסומי באמצעות פניה בכתב לחברה בדוא"ל info@shustergroup.co.il או באמצעות לחיצה על הקישור Unsubscribe שבתחתית כל הודעת דוא"ל פרסומית שתישלח למשתמש מהחברה. בקשה לביטול כאמור תכנס לתוקף לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלתה על ידי החברה. מובהר כי אין בביטול ההסכמה לקבלת חומר פרסומי כאמור, כדי לגרוע מזכותה של החברה לעשות שימוש במידע האישי שהתקבל ו/או נאסף ו/או נצבר, לכל המטרות האחרות המנויות לעיל.
   

השימוש ב-Cookies

 1. האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות Cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן ו/או יישומים הצוברים מידע (לעיל ולהלן ( "Cookies" בין השאר, לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, התאמתו להעדפות האישיות של המשתמש, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע האישי שנמסר. תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על המשתמש (לרבות מידע בדבר העדפות אישיות), התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמש, אימות הפרטים שנמסרו באמצעות האתר וכיוצ"ב. מובהר כי על אף שלעתים השימוש ב – Cookies מותנה באישור המשתמש, לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור.

 2. השימוש ב – Cookies נועד למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שירותיות ועסקיות ולצרכי אבטחת מידע.

 3. ה- Cookies מכילים ואוספים מידע מגוון על המשתמש כגון הדפים בהם ביקר, משך הזמן ששהה באתר, כתובת ה-IP של המשתמש, מאפייני מכשיר הקצה של המשתמש ועוד. ה- Cookies עשויים לשמור מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש גם באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם ביקר, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת שעשה בהם המשתמש.

 4. ה- Cookies המופעלים באתר עשויים להיות גם מטעם צדדים שלישיים כגון של חברת Google של חברת Facebook וכיוצ"ב.

 5. המשתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן בו הינו ולחסום שימוש ב – Cookies. במקרה של חסימת השימוש כאמור, ייתכן כי שירותים מסוימים באתר, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי ולא ניתן יהיה להשתמש בהם. שינוי הגדרות כאמור הינו באחריות המשתמש בלבד.
   

מסירת מידע לצדדים  שלישי

 1. החברה תדאג כי המידע שיישמר על ידה יישמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התקנות שתוקנו מכוחו ובהתאם להוראות כל דין.

 2. המידע יישמר במאגרי המידע של החברה ולא יועבר לצדדים שלישיים לשם שימוש מסחרי למעט העברת המידע למחזיקי מאגרי המידע של החברה, אשר לא יעשו כל שימוש במידע אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התקנות שתוקנו מכוחו ובהתאם להוראות כל דין ולמדיניות פרטיות זו.

 3. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור מידע לצדדים שלישיים, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש, במקרים כדלקמן:

 - על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

 - כאשר החברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת לשם מניעת נזק למשתמש ו/או לרכושו ו/או לגופו ו/או לצדדים שלישיים ו/או לחברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 - כאשר מסירת המידע כאמור נדרשת לשם תפעול השירותים אספקתם וייעולם, לשם יצירת שירותים חדשים וצורך קיום מטרות השימוש במידע המפורטות לעיל.

 - בכל מקרה בו מפר המשתמש את תנאי השימוש באתר ו/או את תנאי מסמך מדיניות פרטיות זה ו/או במקרה בו, המשתמש מבצע או מנסה לבצע, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, למדיניות הפרטיות, או פעולות האסורות על פי כל דין.

 - כאשר מסירת המידע נדרשת מכח הוראות כל דין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי ו/או במקרה של ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית וכיוצ"ב.

 - במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה החברה ו/או מי מטעמה את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה, כלפי המשתמש ובכלל, כולן או חלקן, לצד שלישי, לרבות כאמור העברת המידע בחברות הקשורות לחברה כמו גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים אשר אליהם יועבר המידע כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במסמך מדיניות פרטיות זה.

 1. החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מסמך מדיניות פרטיות זה ולהוראות כל דין.

 2. במסגרת השימוש באתר החברה, עשויים להופיע קישורים ו/או הפניות לאתרים חיצוניים שונים. פנייה אל האתרים החיצוניים, מתוך האתר, הינה על דעת המשתמש ועל אחריותו בלבד. מעת הפנייה כאמור, לחברה ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל שליטה על הנעשה במידע הקשור ו/או הנוגע למשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות ביחס למידע זה.

החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכנים שבהם ולכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש בהם. שימוש המשתמש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריות המשתמש בלבד.
 

אבטחת מידע

 1. החברה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה ונוהלי אבטחה, כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות ופרטיות הנתונים אשר נמסרו ו/או ימסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות.

 2. החברה מיישמת באתר כלים ונהלים לאבטחת המידע, כמקובל בשוק. האתר מאובטח היטב, והמשתמשים יכולים לחוש בטוחים בעת גישה לאתר.

 3. החברה מתעדכנת ומיישמת באופן שוטף התפתחויות טכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על מנת לספק הגנה מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה.

 4. עם זאת מובהר כי במקרים אשר אינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה אינה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית אליהם ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה. משכך, מובהר כי החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש, ככל שייגרם, כתוצאה מחשיפת מידע, שינוי ו/או שימוש לא ראוי במידע, לרבות בשל פגיעה בפרטיות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה במקרה של חשיפת מידע אישי, שינוי ו/או שימוש לא ראוי במידע אישי ו/או גילוי המידע.

 5. החברה ממליצה למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותו באינטרנט.

 6. מבלי לגרוע מן האמור, על המשתמש להודיע לחברה, מיד, על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו ו/או במידע הקשור אליו, לכתובת הדוא"ל המצוינת להלן, לצורך יצירת קשר.
   

יצירת קשר בנושא פרטיות ועיון במידע

 1. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, רשאי משתמש (או מי מטעמו) לעיין במידע אודותיו המצוי במאגרי המידע של החברה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ו/או לבקש מחיקת המידע, זאת מבלי לגרוע מחובת החברה, על פי דין, לשמור מידע מסוים.

 2. על מנת לממש זכות זו, ניתן לפנות אל החברה באמצעות פניה בלשונית "צור קשר
  באתר או בכתב אל החברה בדוא"ל info@shustergroup.co.il

 3. אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או אשר אינו משמש אותה לצורך פנייה למשתמש, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

 

מידע הנחוץ לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות שביצע המשתמש באתר החברה, יוסיף להישמר בחברה, בכפוף להוראות הדין, אך לא ישמש לצורך פניה למשתמש.

 

 

-מדיניות פרטיות זו מעודכנת נכון ליום 01 במרץ, 2024

דור טבעון - דיור מוגן יוקרתי
טלפון: 04-9039000
כתובת: משה דיין 8, קריית טבעון

דור כרמל - דיור מוגן יוקרתי
טלפון: 04-8297297
כתובת: גדליהו 1א', חיפה

© 2023 כל הזכויות שמורות לנוה דור בע”מ  |  הצהרת נגישותמדיניות פרטיות

bottom of page